Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla BOZP na šachtě Hraničná

pohyb osob v podzemních prostorech býv. železnorudnéhodolu na lokalitě Hraničná ve vlastnictví spolku Rychlebská báňsko-historická, z.s. je povolen pouze za splnění podmínek:
1. Bude prováděno neustálé měření složení důlního ovzduší (nejméně v intervalu 1x 30 min) 2. Pohyb osob bude realizován pouze ve zrekonstruované části důlníhodíla po upravených
cestách pro chŮzi horizontálními díly, viz mapová příloha č,1 s vyznačenímdopravních ces!
do úklonnýchdůlníchděl je vstup zakázán
3. Bude stanovena osoba odpovědná za dodržovánítěchto pokynů
4, Kouřenía manipulace s otevřeným ohněm v prostorách celého dolu včetně ústíštolyse
přísně zakazuje
5. PouŽití strojŮ se spalovacím motorem je v prostorách dolu je přísně zakázáno
6. Poškozovat vybaveni dolu a výztuž je zakázáno
7. Poškozovat ostění a skalní masiv je zakázáno
8. Pro kaŽdou Činnost musí být zpracován samostatný technologický postup, o:ád, čiobdobný
dokument
9. Osoby neprovádějícíčinnost se musí zdržovat mimo podzemí
10. O vstupujícícha vystupujícíchz doíu musí být vedena evídence
11. Odpovědná osoba (viz bod č.3) musízajistit znemožněnívstupunepovolaným osobám do
podzemídolu.
12, Znečisťovat prostředí dolu i jeho okolíje zakázáno
13. 7a odbornou kvalifikaci ke zvláštním činnostem jednotlivých osob odpovídá odpovědná
osoba (bod č.3)
L4. každá osoba musí být vybavena osobním svítidlem a ochrannou přilbou
15. V prŮběhu provádění činností nesmí být uzamčenaani uzavřena vrata portálu štoly